Privacyverklaring

 

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. De term “persoonlijke gegevens” omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over de materie van gegevensbescherming, zie onze verklaring inzake gegevensbescherming, die wij hieronder hebben opgenomen.

Registratie van gegevens op deze website

Wie is de verantwoordelijke voor de registratie van gegevens op deze website?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de beheerder van de website, wiens contactgegevens te vinden zijn onder het kopje “Informatie over de verantwoordelijke partij” in deze privacyverklaring.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens als gevolg van het feit dat u uw gegevens met ons deelt. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u invult op een contactformulier. Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen geregistreerd of nadat u toestemming hebt gegeven voor de registratie ervan tijdens uw websitebezoek. Deze gegevens bestaan voornamelijk uit technische informatie (bv. webbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de site werd bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u deze website bezoekt.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om een foutloze beschikbaarstelling van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om op elk moment informatie te ontvangen over de bron, de ontvangers en de doeleinden van uw gearchiveerde persoonsgegevens te allen tijde zonder dat u daarvoor een vergoeding hoeft te betalen. U hebt ook het recht te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of gewist. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, hebt u de mogelijkheid om deze toestemming te allen tijde in te trekken, hetgeen gevolgen zal hebben voor alle toekomstige gegevensverwerking. Bovendien hebt u het recht om te eisen dat de verwerking van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Aarzel niet om te allen tijde contact met ons op te nemen als u vragen hebt over deze of andere gerelateerde kwesties.

2. Hosting

Externe Hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (host). Persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Deze kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, IP-adressen, contactverzoeken, metadata en communicatie, contractinformatie, contactinformatie, namen, toegang tot webpagina’s, en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De host wordt gebruikt voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (Art. 6(1)(b) AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van onze online diensten door een professionele dienstverlener (Art. 6(1)(f) AVG). Indien passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) AVG en § 25(1) TTDSG, voor zover de toestemming het volgende omvat: opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bv. via device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is om zijn prestatieverplichtingen na te komen en om onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

Wij maken gebruik van de volgende host:

Vimexx
Vondellaan 47
2332AA Leiden

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website en haar pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens omvatten gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Deze verklaring legt uit welke gegevens wij
verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel de informatie wordt verzameld.

Wij wijzen u er hierbij op dat de overdracht van gegevens via het internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) vatbaar kan zijn voor veiligheidslekken. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke partij

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Cornelie van Driel
Hambacher Straße 43
67434 Neustadt/Weinstraße
Duitsland

Telefoon: +49 151 1683 5211
E-mail: contact@c-create.eu

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen besluiten neemt over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

Duur van de opslag

Tenzij in deze verklaring een specifiekere bewaartermijn is aangegeven, blijven uw persoonsgegevens bij ons tot het doel waarvoor ze werden verzameld niet langer van toepassing is. Indien u een gerechtvaardigd verzoek indient tot verwijdering of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij wij andere wettelijk geoorloofde redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval worden de gegevens gewist nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking op deze website

Indien u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van Art. 6(1)(a) AVG of Art. 9(2)(a) AVG, indien speciale categorieën van gegevens worden verwerkt volgens Art. 9(1) AVG. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen, is de gegevensverwerking ook gebaseerd op Art. 49(1)(a) AVG. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of voor de toegang tot informatie op uw eind apparaat (bv. via device fingerprinting), is de gegevensverwerking bovendien gebaseerd op § 25(1) TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden herroepen. Indien uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van Art. 6(1)(b) AVG. Bovendien, als uw gegevens nodig zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting, verwerken wij deze op basis van Art. 6(1)(c) AVG. Verder kan de gegevensverwerking worden uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang volgens Art. 6(1)(f) AVG. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval wordt verstrekt in de volgende paragrafen van deze verklaring.

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een groot aantal gegevensverwerkingstransacties is alleen mogelijk op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt ook de toestemming die u ons reeds hebt gegeven te allen tijde herroepen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid
van de gegevensverzameling die vóór uw herroeping heeft plaatsgevonden.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (art. 21 AVG)

IN HET GEVAL DAT GEGEVENS WORDEN VERWERKT OP BASIS VAN ART. 6(1)(E) OF (F) AVG, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP BASIS VAN GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR ELKE PROFILERING OP BASIS OP DEZE BEPALINGEN. OM DE RECHTSGRONDSLAG TE BEPALEN WAAROP ELKE VERWERKING VAN GEGEVENS IS GEBASEERD, KUNT U DEZE VERKLARING OVER GEGEVENSBESCHERMING RAADPLEGEN. ALS U BEZWAAR AANTEKENT, ZULLEN WIJ UW BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ IN STAAT ZIJN OM ZWAARWEGENDE BESCHERMINGSREDENEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS AAN TE VOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF INDIEN HET DOEL VAN DE VERWERKING HET OPEISEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE RECHTEN IS (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21(1) AVG).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP HET VOEREN VAN DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW BETREFFENDEN PERSOONSGEGEVENS VOOR DE DOELEINDEN VAN DERGELIJKE RECLAME OP ELK MOMENT. DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DIT VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN UW PERSOONLIJKE
GEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21(2) AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In geval van inbreuken op de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende agentschap, in het bijzonder in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats of arbeidsplaats hebben of op de plaats waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel ter beschikking staan.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht te eisen dat wij u alle gegevens overdragen die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of met het oog op de uitvoering van een contract aan u of aan een derde worden overhandigd in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Indien u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke verlangt, zal dit alleen geschieden alleen als dit technisch haalbaar is.

Informatie over, rectificatie en verwijdering van gegevens

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht om informatie over uw gearchiveerde persoonsgegevens, hun bron en ontvangers, alsmede het doel van de verwerking van uw gegevens. U kunt ook het recht hebben om uw gegevens te laten corrigeren of wissen. Indien u vragen hebt over dit onderwerp of andere vragen over persoonsgegevens, aarzel dan niet om te allen tijde contact met ons op te nemen.

Recht om beperkingen van de verwerking te eisen

U hebt het recht om beperkingen te eisen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens betreft. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om een beperking van de verwerking te eisen is van toepassing in de volgende gevallen:

  • Indien u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens betwist, hebben wij meestal enige tijd nodig om deze bewering te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, hebt u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze is/wordt uitgevoerd, heeft u de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de vernietiging van deze gegevens.
  • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben en u deze nodig heeft om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te rechten, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats in plaats van de vernietiging ervan.
  • Indien u bezwaar hebt gemaakt op grond van Art. 21(1) AVG, zullen uw rechten en onze rechten moeten worden tegen elkaar worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, kunnen deze gegevens – met uitzondering van de archivering ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke rechten op te eisen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om zwaarwegende redenen van algemeen belang die worden aangevoerd door de Europese Unie of een lidstaat van de EU.

SSL- en/of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals aankooporders of aanvragen die u ons als websitebeheerder toestuurt, gebruikt deze website een SSL- of een TLS-coderingsprogramma. U kunt een versleutelde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser overschakelt van “http://” naar “https://” en ook aan het verschijnen van het slotsymbool in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

4. Registratie van gegevens op deze website

Cookies

Onze websites en pagina’s maken gebruik van wat in de branche “cookies” worden genoemd. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade toebrengen aan uw apparaat. Ze worden ofwel tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of ze worden permanent gearchiveerd op uw apparaat (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw bezoek beëindigt. Permanente cookies blijven op uw apparaat gearchiveerd totdat u ze actief verwijdert, of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden gewist. In sommige gevallen is het mogelijk dat cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen zodra u onze site bezoekt (thirdparty cookies). Deze cookies stellen u of ons in staat om te profiteren van bepaalde diensten die worden aangeboden door de derde partij (bv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben een verscheidenheid aan functies. Veel cookies zijn technisch essentieel omdat bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder de cookies (bv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Het doel van andere cookies kan de analyse van gebruikerspatronen of de weergave van reclameboodschappen zijn.

Cookies, die nodig zijn voor de uitvoering van elektronische communicatietransacties, of voor de levering van bepaalde functies die u wilt gebruiken (bv. voor de winkelwagenfunctie) of die nodig zijn voor de optimalisatie (vereiste cookies) van de website (bv. cookies die inzichten in het webpubliek meten), worden opgeslagen op basis van Art. 6(1)(f) AVG, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt aangevoerd. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van de vereiste cookies om de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant. Indien uw toestemming voor het opslaan van de cookies en soortgelijke herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van de verkregen toestemming (Art. 6(1)(a) AVG en § 25(1) TTDSG); deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

U hebt de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u gewaarschuwd wordt telkens cookies worden cookies worden geplaatst en om de acceptatie van cookies alleen in specifieke gevallen toe te staan. U kunt ook de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten of de wisfunctie activeren voor het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser. Als cookies gedeactiveerd worden, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

In het geval dat cookies van derden worden gebruikt of als cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden, zullen wij u hiervan apart op de hoogte brengen in samenhang met deze verklaring en, indien van toepassing, om uw toestemming vragen.

Toestemming met Complianz

Onze website gebruikt Complianz’s toestemmingstechnologie om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies op uw apparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om deze toestemming te documenteren op een manier die in overeenstemming is met de regelgeving inzake gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Complianz B.V., Kalmarweg 14-5, 9723 JG
Groningen (hierna “Complianz”).

Complianz wordt lokaal op onze servers geïnstalleerd, zodat er geen verbinding met de servers van de aanbieder van Complianz tot stand gebracht. Complianz slaat een cookie op in uw browser om in staat te zijn de aan u verleende toestemmingen aan u of de herroeping ervan. De op deze manier verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt om ze te wissen, de Complianz cookie zelf verwijdert of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet meer van toepassing is. Verplichte wettelijke opslagverplichtingen blijven onaangetast.

Complianz dient voor het verkrijgen van de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6(1)(c) AVG.

Verzoek per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, verzoek) door ons opgeslagen en verwerkt ten behoeve van de verwerking van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6(1)(b) AVG als uw aanvraag verband houdt met de vervulling van een contract of is vereist voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen worden de gegevens verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve behandeling van aan ons voorgelegde verzoeken (Art. 6(1)(f) AVG) of op basis van uw toestemming (Art. 6(1)(a) AVG) indien deze is verkregen; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

De gegevens die u via contactaanvragen naar ons verzendt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt om deze te wissen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bv. na afronding van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.